Partneři ve výzkumu

Projekt OKO pro výzkum nových technologií se po odborné stránce opírá o Vědeckou radu konsorcia (VRK), která je tvořena zástupci z 6 partnerských univerzit:

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně je nejstarší brněnská vysoká škola. Její počátky sahají až do poloviny 19. století, do roku 1849, kdy v Brně vzniklo německo-české technické učiliště.

V současné době jako jediná technická univerzita pokrývá VUT v Brně celé spektrum technických věd a řady uměleckých disciplín. VUT v Brně je tvořeno 8 fakultami. Ve Vědecké radě konsorcia jsou z těchto fakult zastoupeny Fakulta strojního inženýrství a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií.

Z Fakulty strojního inženýrství je ve VRK prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc. ředitel Ústavu materiálových věd a inženýrství, prof. Ing. František Pochylý, CSc. vedoucí odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana a prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. ředitel Ústavu fyzikálního inženýrství.

Z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií je ve VRK prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. vedoucí Ústavu elektrotechnologie a prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. Profesor Ústavu automatizace a měřící techniky.

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. Již několik let je nejžádanější vysokou školou v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.

Ve VRK je zastoupena Přírodovědná fakulta prof. RNDr. Jiřím Hřebíčkem, CSc., který je profesorem na katedře Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii.

Univerzita Palackého v Olomouci

Založení prvního vysokého učení na Moravě (druhé nejstarší univerzity v českých zemích) bylo výsledkem rekatolizačních snah olomouckého biskupa Viléma Prusinovského z Víckova (1565-1572). V současné době patří do svazku Univerzity Palackého v Olomouci osm fakult - Cyrilometodějská teologická fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Právnická fakulta a Fakulta zdravotnických věd, na kterých studuje kolem 21 000 studentů.

Ve VRK je zastoupena Přírodovědecká fakulta, kterou reprezentuje prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její téměř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. V současnosti sestává ze 4 fakult.

Ve VRK je zastoupena Fakulta potravinářské a biochemické technologie jejím děkanem a vedoucím Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství prof. Ing. Karlem Melzochem, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe desítky tisíc odborníků. Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně (MZLU v Brně) tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav.

Ve Vědecké radě konsorcia je zastoupena Agronomická fakulta jejím děkanem a vedoucím Ústavu výživy zvířat a pícninářství prof. Ing. Ladislavem Zemanem, CSc.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Škola byla založena zákonem č.76 ze dne 12. prosince 1918 jako první nová vysoká škola československého státu. Svým pojetím a organizací výuky navazovala na Vysokou školu zvěrolékařskou ve Vídni. Zakladatelem a prvním rektorem školy byl prof. MUDr. Edward Babák.

Současné poslední období školy se odvíjí od ustavení první neveterinární fakulty - Fakulty farmaceutické (FaF) na základě zákona ČNR č. 375 z 29. dubna 1992, jenž doplnil název školy na Vysoká škola veterinární a farmaceutická. O dva roky později na základě zákona č. 192 ze dne 27. 9. 1994 byla škola přejmenována na Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno. V tomto období se škola rozrostla o 5 nových ústavů farmaceutické fakulty.

Ve Vědecké radě konsorcia je zastoupena Farmaceutická fakulta jejím děkanem a přednostou Ústavu přírodních léčiv doc. RNDr. Milanem Žemličkou, CSc..

Členová konsorcia

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz