Opatření EK pro zjednodušení realizace programů EU v období 2014-2020

06.03.2012
Evropská komise zveřejnila sdělení, ve kterém shrnuje proces postupného zjednodušování realizace programů EU v programovém období 2014-2020.
 
Toto sdělení vychází z Víceletého finančního rámce 2014-2020 prezentovaného EK v červnu 2011, které popisuje cíle evropské finanční politiky a způsoby jejich zajištění.

Nutnými předpoklady pro proces zjednodušování jsou především jasně definované cíle a nástroje podpor, jednotná pravidla pro čerpání, legislativní jistota a jednoduché a rychlé administrativní procesy. K naplnění těchto předpokladů by měla mj. přispět právě probíhající aktualizace Finančního nařízení, které ošetřuje komplexní pravidla pro administraci projektů od plánování rozpočtu a managementu po realizaci projektu a kontroly. Dále je nutné zajistit soulad těchto rámcových pravidel s pravidly definovanými v jednotlivých sektorech.

Ze zveřejněného materiálu vyplývá, že pro simplifikační proces je nezbytná racionalizace stávajících evropských programů, konkrétně zjednodušení struktury programů, snížení počtu programů (mj. i v obalsti výzkumu a inovací), zesílení jednotnosti a srozumitelnosti pravidel (větší provázanost s Finančním nařízením, spojení jednotlivých nástrojů do jednoho rámce, mainstreaming), zaměření se na jasné hlavní cíle a ukazatele, používání zjednodušených nástrojů při rozhodování atd.

Opatření pro zjednodušení administrativních mechanismů by měla spočívat ve stanovení jasných a jednotných pravidel pro uznatelnost nákladů, zavedení zjednodušených forem financování, zefektivnění zadávání veřejných zakázek, přesunu k elektronické administraci, přiměřených a nákladově efektivních kontrolách.

Celý text sdělení naleznete zde.

Tisková zpráva je k dispozici zde.

Aktuality

Anketa

Hledaní partnera Jaké partnery vyhledáváte?
 
32%
 
28%
 
19%
 
19%
Poradenské služby Oka biotech
Copyright © 2008 - 2011 OKO pro výzkum nových technologií
Program je součástí sítě NINET realizované s podporou programu MŠMT EUPRO.
Členové konsorcia: BIC Brno spol. s r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.; Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Kontakt: Příkop 4, Brno 602 00, tel.: + 420 545 176 130, fax: + 420 545 176 120, info@okobiotech.cz